Eaglebe Privacy Beleid

Voor Merkator nv zijn de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens van bijzondere betekenis.

Navolgend informeren wij u over de verwerking van persoonsgerelateerde gegevens in relatie tot de diensten die wij onder Eaglebe aanbieden. Persoonsgerelateerde gegevens omvatten alle informatie, die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (art. 4 Nr. 1 AVG) (algemene verordening gegevensbescherming – GDPR, General Data Protection Regulation). Daaronder valt informatie zoals de naam, contactgegevens en verblijfsgegevens van de aanvrager, alsook de contactgegevens van de (indien voorkomend) verantwoordelijke voor signalisatie, opdrachtgever en/of aannemer.

Merkator nv heeft een dubbele rol bij de verwerking van deze gegevens:

 • Merkator nv treed op als verwerker van de gegevens voor iedere aanvraag via Eaglebe. De desbetreffende stad/gemeente treed hierbij op als verwerkingsverantwoordelijke.
 • Merkator nv treed op als verwerkingsverantwoordelijk van de gegevens bij het aanmaken van een Eaglebe account.

Merkator nv, Vliegwezenlaan 48, 1731 Zellik, dataprotection_be@merkator.com. De functionaris voor de gegevens- en de privacybescherming is voor u beschikbaar per e-mail: dataprotection_be@merkator.com

In de volgende punten informeren wij u hoe uw data gebruikt zal worden.

Gegevens

 • Het doel van Eaglebe is tweeledig:
  • Een vergunningsaanvraag indienen en verwerken.
  • Een overzicht bieden van alle gedane/lopende aanvragen.
 • De Merkator toepassing Eaglebe verwerkt persoonsgegevens van de categorie: contact- en verblijfsgegevens. Eaglebe heeft deze informatie nodig om enkele redenen:
  • De vergunning wordt toegekend aan een persoon (of bedrijf). Dit is mogelijk dankzij de contact- en verblijfsgegevens.
  • Bij vragen omtrent de vergunningsaanvraag, moet het lokaal bestuur contact kunnen opnemen met de aanvrager. Dit is mogelijk dankzij de contactgegevens.
 • Eaglebe vraagt slechts een minimale set van informatie (dataminimalisatie).
 • De aanvrager kan steeds zijn contactgegevens inzien, rectificeren, wissen.
 • De gebruiker van Eaglebe geeft steeds expliciete toestemming dat zijn informatie zal gedeeld worden met de betrokken partijen. Deze toestemming is in klare taal.
 • De gebruikers van Eaglebe zijn minstens 16 jaar oud.

Organisatorische Maatregelen

 • Merkator heeft vertrouwelijkheidscontracten afgesloten met alle betrokken Merkator medewerkers om de integriteit en de vertrouwelijkheid te kunnen garanderen.
 • Merkator heeft een verwerkersovereenkomst met elk lokaal bestuur.
 • Merkator heeft een gegevensregister dat periodiek zal bekeken worden.
 • De data van Eaglebe is opgeslagen op het grondgebied van de Europese Unie.
 • De betrokken Merkator medewerkers volgen opleidingen en leren continu bij zodat de security en privacy van de Eaglebe toepassing en data steeds in overeenstemming is met de best practices in de industrie.
 • De betrokken Merkator medewerkers zijn op de hoogte van GDPR en kennen hun verantwoordelijkheid.
 • De betrokken Merkator medewerkers zijn verplicht om (poging tot) datalekken en aanverwante incidenten te melden, zodat Merkator tijdig de autoriteiten en betrokken stakeholders op de hoogte kan brengen.
 • Merkator is niet van plan om speciale verwerkingen uit te voeren op de data. Indien dit toch het geval zou zijn, zullen we steeds een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitvoeren en advies inwinnen indien nodig.

Maatregelen in Eaglebe

 • De contactgegevens worden versleuteld opgeslagen in Eaglebe.
 • Enkel het lokaal bestuur kan uw persoonsgegevens inkijken, en zij doen dit enkel om uw vergunningsaanvraag deskundig te kunnen adviseren en goedkeuren.
 • Rijksregister en identiteitskaartnummer zullen niet standaard worden opgeslagen in Eaglebe. Indien het rijksregister verplicht is, zal Eaglebe het rijksregister controleren op juistheid. Indien het rijksregisternummer niet verplicht is, zal het ook niet meer gevraagd worden. Op vraag van het betrokken bestuur kan het rijksregisternummer worden opgeslagen. Hiervoor zal een specifieke verwerkersovereenkomst worden afgesloten met het bestuur.
 • Eaglebe zal de contactgegevens slechts 18 maanden na het einde van de inname opslaan. Daarna worden de contactgegevens gewist.
 • U zal e-mails ontvangen van Eaglebe met betrekking tot uw vergunningsaanvraag.

Wij gebruiken in onze toepassing cookies. Cookies zijn tekstbestanden, die via een internetbrowser op een computersysteem gearchiveerd en opgeslagen worden. Dergelijke cookies gebruiken wij zowel als technisch middel voor de levering van diensten op onze platformen als ook voor analyse van het webpaginagedrag van onze bezoekers en, op basis daarvan, voor een gebruikersvriendelijkere vormgeving van onze toepassing.

Wij behoudens ons het recht voor, deze Privacyverklaring met inachtneming van de relevante bepalingen van de gegevensbeschermingswetgeving te wijzigen. De actuele versie vindt op deze plaats of op een andere, gemakkelijke vindbare plaats op onze website of app. Als wij van plan zijn uw gegevens voor andere doeleinden verwerken, d.w.z. andere dan waarvoor de gegevens verzameld werden, zullen wij u dat met inachtneming van de wettelijke voorschriften van tevoren meedelen.